CA   |   ES
Language : ca

La vosta cistella té 0 productes

S'ha afegit el producte a la teva cistella de la compra

Quantitat
Total

Hi ha 0 ítems a la teva cistella. Hi ha 1 article a la teva cistella.

Total productes (IVA inclòs)
Total enviament (IVA inclòs) Per determinar
Total (IVA inclòs)
Seguir comprant Processar comanda

Condicions de compra

CONDICIONES DE COMPRA


1. INTRODUCCIÓ


1.1. El Client reconeix que GISP S.L. és el titular de la informació que li ha estat facilitada i dels drets de propietat industrial i intel·lectual relatius a les marques ENTRESD.

1.2. El Client es compromet a: a) Utilitzar la informació rebuda (confidencial) per a fins estrictament propis. b) Abstenir-se de distribuir o reproduir, en tot o en part, i de qualsevol manera, aquesta informació.


2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS


2.1. El Client accepta irrevocablement les Condicions Generals de Venda i de Lliurament, així com les nostres condicions particulars, fins i tot si aquestes condicions estan en contradicció amb les condicions generals i particulars del Client.

2.2. Les condicions generals i particulars del Client no vinculen a GISP SL, tret que GISP SL les hagi acceptat expressament per escrit. La celebració d'una compravenda entre GISP SL i el Client, sense manifestar el seu desacord en relació amb les condicions generals o particulars o altres disposicions establertes pel Client, no implica la conformitat de GISP SL amb les mateixes.

2.3. Es presumeix que qualsevol persona que actuï en nom del Client, ja sigui un encarregat, un col·laborador, etc., és representant del mateix i té poders suficients per actuar com a tal i vincular.


3. PREU


3.1. Les ofertes i llistes de preus tenen caràcter purament indicatiu, reservant-se GISP SL el dret a modificar aquests preus sense preavís. Les comandes s'acceptaran amb reserva d'una possible variació en el preu.

3.2. Els preus publicats inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) però en aquests no s'inclouen les despeses de transport (vegeu apartat 5 Franquícia de Ports).

3.3. No obstant l'anterior, en la factura que GISP SL emeti, es prendrà com a base la tarifa en vigor en el moment del subministrament, amb independència del preu indicat amb anterioritat.

3.4. Els preus publicats en aquesta web poden ser diferents dels preus que s'apliquen en altres establiments.

4. COMANDA

4.1. No s'estipula cap comanda mínima.

4.2. Les restes de comanda queden automàticament anul·lats

5. FRANQUÍCIA DE PORTS

5.1. Les comandes seran a ports pagats per a comandes d'import net superior a 100 € per a Espanya Península quedant excloeu Balears, Canàries, Ceuta i Melilla. Excepte en casos concrets de molt cubicatge on es hauran de cobrar ports amb previ avís.

5.2. les comandes que no arribin a mínims portaran un càrrec mínim de valor comprès entre 4,30 € i 15,70 € en funció de la destinació de l'enviament en concepte de ports. L'import dels ports pot variar en funció del pes o el volum de la comanda.

5.3. Per cada re-enviament ens veurem obligats a tornar a cobrar els ports

5.4. Les comandes per a Balears, Canàries, Ceuta, Melilla, Andorra, Portugal i per a la resta d'Europa s'efectuaran a ports deguts a valorar segons cada comanda i depenent del volum i la destinació.

5.5. GISP S.L. es reserva el dret de modificar la política de ports en aquells casos que a causa del volum i destinació de la comanda s'hagi d'aplicar una tarifa superior

6. LLIURAMENT DEL PRODUCTE

6.1. Els terminis previstos per al lliurament del material són merament informatius, no sent vinculants per GISP SL

6.2. Excepte acord exprés per escrit amb GISP SL, el Client no tindrà dret a sol·licitar l'anul·lació d'una comanda o qualsevol indemnització (inclosa la devolució dels ports) en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del producte, a causa de circumstàncies alienes a la voluntat de GISP SL

6.3. El Client no podrà negar-se a pagar el preu dels productes ja lliurats quan es produeixi, per part de GISP SL, el subministrament parcial d'una comanda.

7. TRASPÀS DE RISC

7.1 El Risc per pèrdua i / o danys es transmet al Client des del moment en què es produeixi l'enviament de la mercaderia al Client

7.2 GISP S.L. declina qualsevol responsabilitat sobre els productes servits quan els mateixos hagin estat indegudament utilitzats o manipulats.

8. RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA

8.1 És condició indispensable que en el moment de la recepció de la mercaderia s'indiqui, en el propi albarà que se signa al transportista, qualsevol incidència que pugui haver relativa a l'estat de la mateixa, de l'embalatge o del nombre de paquets.

8.2 També és imprescindible que es comuniqui per correu electrònic a GISP SL aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del material al departament d'atenció al Client.

8.3. Qualsevol discrepància, anomalia o disconformitat amb la factura emesa per GISP SL pel que fa a preus, descomptes o condicions especials ha de notificar correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir de la data de la mateixa.

9. DEVOLUCIÓ MERCADERIA

9.1. No s'admetran devolucions de mercaderia sense acord previ per part de GISP SL

9.2. Només s'admetran devolucions de mercaderia si no han passat més de 15 dies des de la data de compra i sempre que la mercaderia no hagi estat usada o manipulada.

9.3. Els productes retornats han d'estar en perfecte estat i en el seu envàs original.

9.4. Les devolucions s'efectuaran a ports pagats pel client excepte per error, mercaderia defectuosa o altra anomalia imputable a GISP SL

10. COMANDA ELECTRÒNICA

10.1. En realitzar una comanda utilitzant aquesta pàgina web o les altres solucions de comerç electrònic de GISP SL, el Client accepta expressament l'aplicació d'aquestes condicions generals a les transaccions realitzades utilitzant aquest mitjà. El programa permet que el client pugui consultar els preus de GISP SL i l'emissió de comandes per mitjans electrònics.

10.2. El client manifesta que la persona que utilitza el programa en el seu nom és un usuari autoritzat per ell mateix i té capacitat per emetre comandes de productes i serveis de GISP SL en nom o per compte del client.

10.3. Com a conseqüència de l'anterior el client accepta que GISP SL li pugui deure l'import de transaccions corresponents a comandes emeses en què s'hagi / n utilitzat les dades del Client com si hagués estat el propi Client, procedint al pagament del / s esmentat / s import / s sense objecció.

10.4. El Client accepta que qualsevol comanda emesa a través del programa de comerç electrònic o un altre mitjà electrònic és una comanda vàlid i vinculant per al Client, i, en evitació de qualsevol tipus de dubte, tindrà per a ambdues parts un valor equivalent al d'una comanda realitzada per escrit.

10.5. El Client reconeix que GISP S.L. no pot garantir la seguretat d'internet i que existeix la possibilitat que es interceptin o manipulin dades o informació transmesa pel Client a GISP SL, que no obstant això, té dret a considerar com a veraç la informació rebuda del Client en la forma en què es rebi al domicili de GISP SL

10.6. GISP S.L. es reserva el dret a acceptar o rebutjar qualsevol comanda de compra remesa a través del programa.

10.7. El Client accepta que la documentació facilitada per GISP SL en la relació amb l'expedició de la mercaderia sigui un albarà de lliurament valorat. Així mateix en relació amb la compra i forma de pagament dels serveis adquirits a través del programa de comerç electrònic sigui una factura comercial.

10.8. Les Condicions Generals de Venda de GISP S.L. seran d'aplicació a tots i cadascun de les comandes cursats a través del programa de comerç electrònic, a menys que entre GISP SL i el client s'hagin establert de comú acord condicions particulars relatives a la compra o llicència d'ús dels productes adquirits ("contracte de compra"), en aquest cas les condicions de l'esmentat contracte de compra concret seran d'aplicació a la compra i llicència d'ús dels productes comprats a través del programa de comerç electrònic en aquest cas concret.

10.9. Ambdues parts acorden que GISP S.L. no serà responsable de cap tipus de dany accessori, directe, indirecte, emergent o especial que es produeixi amb motiu o com a conseqüència de la transmissió electrònica de comandes o d'altra informació encara que GISP SL va ser informat de la possibilitat que aquests danys es puguin produir.

10.10. El Client renuncia a qualsevol oposició present o futura a la validesa i execució de qualsevol comanda emesa utilitzant el programa de comerç electrònic al·legant que aquesta comanda va ser emesa i autoritzada per mitjans electrònics.

10.11. El Client és responsable de totes les despeses i costos d'utilització del programa, incloent sense caràcter exhaustiu, les despeses de consum i connexió telefònica, equip de telecomunicacions, etc.

11. COMPETÈNCIA

La validesa, interpretació i compliment d'aquestes condicions generals es regirà pel fur de GISP SL i se sotmet a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona, acceptant el client la jurisdicció exclusiva dels tribunals d'aquest fur, restant fora de perill el dret de GISP SL a iniciar accions legals contra el client davant de qualsevol altre tribunal que sigui competent en matèria de recobrament de deutes pendents del Client.


Hauràs sentit parlar de nosaltres...

 

Si us plau, espera...